[AOE Video] ChimSeDiNang, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 26/5/2015

C1-T1: C1-T2: C1-T3: C1-T4: C2-T1: C2-T2: C2-T3: C2-T4: C2-T5: C3-T1: C3-T2: C3-T3: C4-T1: C4-T2: C4-T3: C5-T1: C5-T2: C5-T3: C5-T4: C6-T1: C6-T2:...
Ngày 27/05/2015
27/05/2015