[FO3] Hiến Team 30 triệu EP sẽ nhận được gì?

FIFA Online 3: Hiến Team 30 triệu EP sẽ nhận được gì? Việc...
07/08/2015