[Video LMHT] Hi Im Gosu thể hiện khả năng bắn với tướng tủ Vayne

Vayne trong tay của Hi Im Gosu từ lâu là thế lực không thể ngăn cản.
Ngày 22/05/2015
22/05/2015