[FO3] Review Alexandre Lacazette SS14 +5 trong FIFA Online 3

Alexandre Lacazette 14 +5 ( giá tra ttcn) – Truyền nhân của eto 6 , khả năng chạy chỗ đón chọc khe cực tốt, cứ nháy Q rồi W nhé. -Rất ít khi có tình...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015