[FO3] Biện pháp chống vấn nạn câu giờ trong FIFA Online 3

FFOL3: Biện pháp chống vấn nạn câu giờ trong FIFA Online 3. Câu giờ, nhất là câu giờ tiêu cực đá xếp hạng khiến trò chơi trở nên thực dụng mất tính...
Ngày 05/10/2015
05/10/2015