Tuyển tập Đồng đoàn – LeBlanc qua Baron làm gì vậy?

Tuyển tập Đồng đoàn – LeBlanc qua Baron làm gì vậy? Những tình huống ở trong clip có tính hài hước rất cao.
Ngày 19/06/2015
19/06/2015