Cách chơi Karma ở vị trí pháp sư đường giữa

Cách chơi Karma ở vị trí pháp sư đường giữa Karma Kẻ Được Khai Sáng Ionia Máu383 (+83 mỗi cấp) Năng lượng290 (+50 mỗi cấp) Sát thương50 (+3.3 mỗi cấp)...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014