[FO3] Hướng dẫn kỹ thuật qua người bằng C và E

Clip FIFA Online 3: [FO3] Hướng dẫn kỹ thuật qua người bằng C và E. Phím C và E không chỉ sử dụng qua người bởi game thủ điểm xếp hạng cao, mà còn áp...
Ngày 17/11/2015
17/11/2015