Phân tích về tướng mới: Illaoi

Chúng tôi đã gặp một số người tạo ra Illaoi để tìm hiểu về quá trình biến ý tưởng ban đầu trở thành nữ tu chiến binh sắp tham gia Chiến Trường Công...
Ngày 18/11/2015
18/11/2015