Chặn chat đồng đội để có tâm lí đánh xếp hạng? Có thật sự tốt?

Bạn sẽ làm gì nếu ở trong đội của mình có một thành viên thì đánh khá kém và cứ liên tục đổ lỗi cho đồng đội thì sao? Việc đi đường kém nó dẫn tới...
Ngày 18/04/2015
18/04/2015