[FO3] Chỉ số của Christian Vieri Legend trong FIFA Online 3

Sau đây là chỉ số của Christian Vieri Legend ở trong FIFA Online 3 được cập nhật mới nhất.
Ngày 08/07/2015
08/07/2015