[FO3] Chỉ số 10 Huyền thoại (World Legend) mới ra mắt

FIFA Online 3: Chỉ số của 10 Huyền Thoại (World Legend) ra mắt. FIFA Online 3 Hàn Quốc đã phát hành bản cập nhật mới chuỗi Updates Cập nhật Feel – Be...
Ngày 15/05/2015
15/05/2015