[Video LMHT] Epic Moments – Pha thoát hiểm và hồi mã thương tuyệt vời của Katarina

Ngoài ra rất nhiều tình huống vô cùng đẳng cấp trong video dưới đây.
Ngày 25/05/2015
25/05/2015