[LMHT] Trang phục Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế ra mắt ngày 09/05/2015

Cát bụi vần vũ theo từng tiếng gọi của Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế. Trang phục này sẽ được mở bán trong Cửa Hàng từ ngày 09/05/2015 với giá 199 RP.
Ngày 09/05/2015
09/05/2015