[FO3] Review Gary Cahill SS14 trong FIFA Online 3

Gary Cahill 14 +5 – Mẫu trung vệ gần như toàn diện,không mạnh vượt trội ở một khoản nào nhưng có xu hướng thiên về lót hơn,thích hợp đá cặp với mọi...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015