Cách chơi Kathus ở vị trí pháp sư đường giữa

Cách chơi Kathus ở vị trí pháp sư đường giữa Karthus Tiếng Ru Tử Thần Quần Đảo Bóng Đêm Máu390 (+75 mỗi cấp) Năng lượng270 (+61 mỗi cấp) Sát...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014