[Video LMHT] Đỉnh cao Varus trong tay KurO ngắm bắn ăn Quadra Kill

Video LMHT: Đỉnh cao Varus trong tay KurO ngắm bắn ăn Quadra Kill. Varus Kuro bắn quá phũ pha này.
Ngày 13/06/2015
13/06/2015