Những tướng khắc chế Xin Zhao – Tể Tướng Demacia

Những tướng khắc chế Xin Zhao – Tể Tướng Demacia. Với các thay đổi từ Cuồng Đao Guinsoo biến Xin Zhao trở thành con “quái vật”. Có thể những bậc xếp...
Ngày 05/12/2015
05/12/2015