Cách chơi Jayce ở vị trí solo top

Cách chơi Jayce ở vị trí solo top Jayce Người Bảo Hộ Mai Sau Piltover Máu420 (+90 mỗi cấp) Năng lượng240 (+40 mỗi cấp) Sát thương46.5 (+3.5 mỗi cấp)...
Ngày 19/07/2014
19/07/2014