Top 5 lựa chọn đi rừng thông dụng tại CKTG 2015

Cùng nhau nhìn lại các lựa chọn thông dụng nhất vị trí đi rừng diễn ra tại CKTG 2015. Những thay đổi cân bằng tướng và tăng sức mạnh trang bị đi rừng...
Ngày 05/11/2015
05/11/2015