[Vayne] Cách tham gia giao tranh: Phản ứng

[Vayne] Cách tham gia giao tranh: Phản ứng. Cùng đến Series: Học tham gia giao tranh biết nhiệm vụ, vai trò trong giao tranh.
Ngày 01/07/2015
01/07/2015